ข้อมูลประวัติ

ความสนใจ

ผลงาน

ยืนยันตัวตน

Confirm Identity

idcard scan.png

OR

Upload

*เอกสาร ยืนยันตัวตน
 (ไฟล์รูป .png หรือ .jpeg) 

สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport 
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

Confirm Contact

มือถือ

ได้รับ SMS เป็นเลข 6 หลัก 

รหัส

ยืนยัน

Payment

idcard scan.png

OR

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

ยืนยัน